Privacyverklaring AVG

Christelijke Muziekvereniging Juliana Marken (hierna: Juliana) is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en gaat hier zorgvuldig mee om. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij dit doen. Heeft u na het doornemen hiervan vragen of wilt u in algemenere zin contact met ons opnemen? Onze contactgegevens vindt u onder aan deze pagina.

 

Verklaring

Juliana houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van ieders rechten omtrent persoonsgegevens, deze respecteren en iedereen hierop willen wijzen.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door Juliana verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Bijhouden van lidmaatschapsjaren

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: lidmaatschap.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Juliana de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door: het bestuur

 

Uw persoonsgegevens worden door Juliana opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen uw naam en geboortedatum om bij terugkeer de lidmaatschapsduur te kunnen doortellen.

Persoonsgegevens van donateurs en geïnteresseerden worden door Juliana verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • De mogelijkheid hebben tot vragen om donaties.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Juliana de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door: het bestuur

 

Uw persoonsgegevens worden door Juliana opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat u wordt gezien als donateur of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers worden door Juliana verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • De mogelijkheid hebben tot verzoeken om vrijwillige inzet.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Juliana de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door: het bestuur.

 

Uw persoonsgegevens worden door Juliana opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men gezien wordt als medewerker of vrijwilliger.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en mailings.

Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Ook verstrekken wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Niet buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) als deze zijn versterkt door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Juliana bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor boven genoemd doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Juliana van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden en leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe? Dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Contactgegevens

Christelijke Muziekvereniging Juliana Marken, info@julianamarken.nl

Of neem contact op met één van de bestuursleden.

Privacyverklaring; opgesteld in mei 2018, gereviseerd in maart 2024.